Sotahuuto-yhdistys ry:n säännöt

 

 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Sotahuuto-yhdistys ja sen kotipaikka on Helsinki.

 

 

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista pehmoasetaisteluharrastusta sekä historiallisen taistelun tuntemusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys osallistuu messuille, järjestää voittoa tuottamatta pehmoasetaistelutapahtumia, kilpailuja sekä harjoittaa alan julkaisutoimintaa. Erityisenä yksittäisenä toiminnan muotona järjestetään vuosittain ainakin yksi Sotahuuto-taistelutapahtuma.

 

 

3§ Jäsenet

 

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa tukea pehmoasetaisteluun liittyvää toimintaa.

 

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

 

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 

Yhdistyksen jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos katsoo jäsenen toimineen räikeästi vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai jos jäsen on jättänyt toistuvasti maksamatta jäsenmaksunsa.

 

 

5§ Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, ja vähintään kaksi, mutta enintään 8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-5 varajäsentä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia.

 

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

 

Hallitus on päätösvaltainen, mikäli hallituksen kokous on koollekutsuttu ja läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä edellä mainitut mukaan laskien vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

 

 

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja.

 

 

7§ Tilikausi ja tilntarkastus

 

Yhdistyksen tilikausi on 1.9.-31.8.

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

 

8§ Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen.

 

Yhdistyksen vuosikokus pidetään syys-lokakuussa hallituksen määrämänä päivänä.

 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus toimittamalla jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse kutsun jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

 

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella paikalla olevalla jäsenellä yksi ääni. Jäsenet eivät voi valtuuttaa ketään käyttämään ääntään kokouksessa.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

 

9§ Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

 

Vuosikokous on pidettävä syys-lokakuussa ja siinä on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

 

  • tilinpäätös ja toimintakertomus päättyneeltä tilikaudelta
  • tilinpäätöksen vahvistaminen
  • vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille
  • toimintasuunnitelman hyväksyminen
  • talousarvion hyväksyminen
  • hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vaali
  • tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaali
  • jäsenmaksun suuruuden määrääminen

 

 

10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

 

Ota yhteyttä:

sotahuutory[at]gmail.com

Ryhmätiedot

Yhdistyksen säännöt

B2.fi - Sotahuudon kotisivujen palveluntarjoaja.
B2.fi - Sotahuudon kotisivujen palveluntarjoaja.
B2.fi - Sotahuudon kotisivujen palveluntarjoaja.