Yhdistyksen säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Sotahuuto-yhdistys ja sen kotipaikka on Helsinki.

 

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista pehmoasetaisteluharrastusta sekä historiallisen taistelun tuntemusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys osallistuu messuille, järjestää voittoa tuottamatta pehmoasetaistelutapahtumia, kilpailuja, sekä harjoittaa alan julkaisutoimintaa. Erityisenä yksittäisenä toiminnan muotona järjestetään vuosittain ainakin yksi Sotahuuto-taistelutapahtuma.

 

3§ Jäsenet

 

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, ja haluaa tukea pehmoasetaisteluun liittyvää toimintaa.

 

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 

Yhdistyksen jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos katsoo jäsenen toimineen räikeästi vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai jos jäsen on jättänyt toistuvasti maksamatta jäsenmaksunsa.

 

5§ Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, ja vähintään kaksi, mutta enintään kahdeksan muuta varsinaista jäsentä sekä 0-5 varajäsentä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia.

 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

 

Hallitus on päätösvaltainen, mikäli hallituksen kokous on kutsuttu koolle ja läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä edellä mainitut mukaan laskien vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

 

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

 

Hallitus voi myöntää henkilökohtaisen nimenkirjoitusoikeuden yhdistyksen varsinaiselle jäsenelle.

 

7§ Tilikausi ja tilintarkastus

 

Yhdistyksen tilikausi on 1.1.-31.12.

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

8§ Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

 

Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset.

 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus toimittamalla jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse kutsun jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

 

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella paikalla olevalla jäsenellä yksi ääni. Jäsenet eivät voi valtuuttaa ketään käyttämään ääntään kokouksessa.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Yhdistyksen kokoukseen voi hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niinpäättäessä osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksenaikana. Hallitus antaa kokouskutsussa ohjeet etäosallistumisesta.

 

9§ Yhdistyksen kokouksen kutsuminen koolle

 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus.

 

Kevätkokous pidetään maalis–huhtikuussa ja siinä käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Syyskokous on pidettävä loka–marraskuussa ja siinä käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
6. vahvistetaan varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
8. valitaan yhdistykselle toiminnantarkastaja
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.